Te volgen procedure

Het aangifteformulier ‘Verzekering tegen lichamelijke ongevallen’ moet opgestuurd worden door de secretaris naar Ethias. U kan dit hier downloaden: Verzekeringsformulier

De aangifte dient als volgt ingevuld te worden:

  1. Het deel “Identiteit van de verzekeringsnemer” wordt ingevuld door de secretaris.
  2. Het deel “Identiteit SLACHTOFFER” zoveel mogelijk door het lid (aansluitingsnummer enz. wordt door de secretaris ingevuld).
  3. Het deel “Gegevens van het ongeval, beschrijving ongeval, betrokkenheid andere partijen, getuigenissen, toezicht”  wordt ingevuld door het lid.
  4. Op het gedeelte “bericht aan de slachtoffers van het ongeval” moet een klevertje van de ziekenbond gekleefd worden. Onderaan moet dit blad getekend worden door door het de gekwetste of haar voogd.
  5. Het deel “Geneeskundig getuigschrift” door de behandelende geneesheer laten invullen.

Hierna wordt alles aan de secretaris bezorgd binnen de 8 dagen :

Patricia Van Mossevelde
Bosstraatje 40
9270 Kalken

Dan wordt dit alles door de secretaris ingegeven op de website van Ethias.

 

Voor te leggen schadebewijsstukken:

Medische kosten (honoraria, ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, ...) kunnen door het slachtoffer worden voldaan, waarna het slachtoffer de getuigschriften voor verstrekte hulp/facturen indient bij de mutualiteit met het oog op tussenkomst. De mutualiteit levert een kwijtschrift af met opgave van de persoonlijke opleg.

De verzekeraar komt tussen in deze persoonlijke opleg mits voorlegging van:

  • origineel kwijtschrift afgeleverd door de mutualiteit (mee te sturen met genezingsattest)
  • originele apothekersnota’s (mee te sturen met genezingsattest)
  • ziekenhuisfactuur (mee te sturen met genezingsattest)

Na ieder ongeval moet een genezingsattest worden ingediend (zelfs indien er geen enkel schadebewijsstuk wordt voorgelegd en Ethias niet tot tussenkomst gehouden is).

Voorlegging van een genezingsattest is NOODZAKELIJK VOORALEER ER OPNIEUW MAG GESPEELD WORDEN.

Copyright ©2024 VC Kalken. All Rights Reserved. Created with Joomla and Helix 3.